REGULAMIN KONKURSU

„KIANO WATCH FIT NA WIOSNĘ” Z DNIA 16.04.2024 ROKU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu na Instagramie i Facebook pod nazwą „KIANO WATCH FIT NA WIOSNĘ” (dalej jako Konkurs) jest Barel Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Kalwaryjska 69, 30-504 Kraków) KRS: 0000390731, NIP: 6793069891, REGON: 121567894 (dalej jako Organizator).

 2. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Organizator.

 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

 4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

 5. Niniejszy Regulamin określa warunki Konkursu.

 6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Instagram/Facebook. Instagram/Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Meta Platforms Inc./Facebook Inc.

 7. Konkurs jest prowadzony na profilu Facebook prowadzonego przez Organizatora pod adresem: https://www.facebook.com/KianoPolska oraz na profilu Instagram prowadzonego przez Organizatora pod adresem https://www.instagram.com/kianopolska.

 8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, w szczególności nad udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

 9. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. t.j. 2020, poz. 2094 z późn. zm.).

 10. Do materiałów konkursowych, przekazywanych na potrzeby Konkursu przez Uczestników, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu, w szczególności w zakresie udzielanej do tych materiałów licencji i praw autorskich na rzecz Organizatora.

§ 2

UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, konsumenci w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie (odpowiednio) Facebook i/lub Instagram, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej jako Uczestnik).

 2. Uczestnik, poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie, oświadcza, że:

  a. jest osobą fizyczną, pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,

  b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu,

  c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru Nagrody i ją w pełni akceptuje,

  d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz odpowiednio właściwego regulaminu serwisu społecznościowego Facebook/Instagram,

  e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie,

  f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook i/lub Instagram.

 3. W Konkursie można brać udział/startować wyłącznie indywidualnie.

 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora.

 5. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne prawa autorskie do zgłaszanej pracy (zgłoszenia konkursowego) oraz że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego treść, a w tym zakresie, że udostępniając zgłoszenie w mediach społecznościowych na profilach wskazanych w § 1 ust. 7 powyżej, wyraża zgodę na udostępnianie publiczne zgłoszenia konkursowego przez Organizatora w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu bez odrębnego wynagrodzenia.

 6. Praca konkursowa nie może zawierać treści obraźliwych lub wulgarnych, treści sprzecznych z obowiązującym prawem lub dobrymi obyczajami, jak również nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich. Organizator zastrzega, że prace niespełniające powyższych wymogów, zostaną wykluczone z udziału w konkursie.

 7. Koszty przygotowania i przesłania prac konkursowych oraz zgłoszenia udziału w Konkursie ponoszą Uczestnicy Konkursu we własnym zakresie. Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie.

§ 3

NAGRODY

 1. W Konkursie przewidziano trzy nagrody dla osób wyłonionych w sposób wskazany w § 6 Regulaminu.
 2. Nagrodami w Konkursie są: a. Nagroda za miejsce I – smartwatch KIANO SPORT (wartość nagrody: 399,00 zł) b. Nagroda za miejsce II – smartwatch KIANO VENUS (wartość nagrody: 399,00 zł) c. Nagroda za miejsce III – smartwatch KIANO SOLID (wartość nagrody: 399,00 zł).
 3. Wszystkie prawidłowe zgłoszenia konkursowe dokonane zgodnie z Regulaminem w terminie od dnia 22.04.2024 roku do dnia 30.04.2024 roku będą brać udział w konkursie o jedną z Nagród wskazanych w Regulaminie.
 4. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na profilach KIANO w serwisie Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/KianoPolska oraz Instagram pod adresem: https://www.instagram.com/kianopolska.
 5. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 6. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. § 4 MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU
 7. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej jako Post Konkursowy) na portalu społecznościowym na profilu Organizatora pod adresem: https://www.facebook.com/KianoPolska oraz Instagram pod adresem: https://www.instagram.com/kianopolska.
 8. Konkurs trwa od dnia 22.04.2024 roku godz. 09.00 do dnia 30.04.2024 godz. 23:59.

§ 5

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy wykonać zadanie konkursowe polegające na przedstawieniu w postaci komentarza na Facebooku zdjęcia lub nagrania z dowolnym produktem marki KIANO i/lub na Instagramie w formie opisowej lub zdjęciem udostępnionym z oznaczeniem @KIANOpolska https://www.instagram.com/kianopolska/. Wybrane i nagrodzone przez Organizatora zgłoszenia zostaną udostępnione w relacji na profilach KIANO pod adresami wskazanymi w § 4 ust. 1 powyżej.
 2. Informacje o Konkursie będą dostępne w czasie trwania Konkursu na profilach Organizatora w mediach społecznościowych Facebook/Instagram pod adresami wskazanymi w § 4 ust. 1 powyżej.
 3. Udział w Konkursie nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie dołączona do listy kandydatów. W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego poprawnego zgłoszenia, zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w Regulaminie. § 6 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD
 5. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji odpowiednio na portalu społecznościowym Facebook/Instagram (na jednym z nich lub na obydwu).
 6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, regulaminu odpowiedniego portalu społecznościowego oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w § 5 ust. 1 Regulaminu.
 7. O przyznaniu Nagrody decyduje komisja powołana przez Organizatora w drodze analizy poprawności oraz atrakcyjności wykonania zadania opisanego w § 5 ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu.
 8. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni zwycięzców w miejscach od I do III. Organizator Konkursu wybierze najlepsze prace konkursowe i opublikuje zwycięzców Konkursu na swoim fanpage na Facebooku/Instagram w ciągu 7 dni od zakończenia Konkursu. Publikacja wyników nastąpi w ramach postów konkursowych z ogłoszeniami.
 9. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w komentarzu zamieszczonym pod postem konkursowym na Facebooku/Instagram w ciągu 3 dni od momentu zakończenia Konkursu.
 10. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w poście na profilach KIANO pod adresami wskazanymi w § 4 ust. 1 powyżej.
 11. Warunkiem wysłania i odebrania Nagrody przez zwycięzców jest przesłanie w ciągu 12 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Facebooku/Instagram wiadomości prywatnej do Organizatora, za pośrednictwem Faceboook/Instagram, z następującymi danymi:

a. imię i nazwisko b. numer telefonu c. adres mailowy, d. adres zamieszkania dla wysłania Nagrody. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 6 powyżej lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez zwycięzcę prawa do Nagrody. 7. Przyznane w Konkursie Nagrody zostaną wysłane uczestnikom do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6 powyżej. 8. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora jako przesyłka kurierska na adres wskazany przez Uczestnika. 9. Jeden Uczestnik może otrzymać jedną Nagrodę. 10. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że są mu znane obowiązki wynikające z ustawy z dnia 26.07.1991 roku (z późn. zmianami) o podatku dochodowym od osób fizycznych zawartych w art. 21 ust. 1 pkt 68a. § 7

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagrody, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu e-mail lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebook/Instagram, w szczególności uczestników, którzy: a. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook/Instagram (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej); b. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebook/Instagram; c. ingerują w mechanizm działania Konkursu; d. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook/Instagram.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook/Instagram.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook/Instagram. § 8 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 6. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Z Administratorem można skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kalwaryjska 69, 30-504 Kraków lub za pomocą poczty e-mail pod adresem: bok@kiano.pl.
 7. Administrator zapewnia wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty e-mail pod adresem: bok@kiano.pl.
 8. Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora: dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) danych osobowych; usunięcia danych osobowych w sytuacji gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; przenoszenia danych osobowych; wniesienia skargi do Dyrektora Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe na stronie urzędu pod adresem uodo.gov.pl) w przypadku gdy Uczestnik uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu: a. realizacji Konkursu na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie oraz działań podjętych w związku z jego organizacją, w tym prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców konkursu i przyznania oraz wydania nagród konkursowych (art. 6 ust. 1 li. b RODO), b. realizacji zobowiązań prawnych wynikających m.in. z przepisów prawa podatkowego, cywilnego, np. w zakresie rachunkowości i podatków (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), c. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, jakim jest m.in. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, szczególnie rozpatrywanie i realizacja reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), d. w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – w celach każdorazowo określonych w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a), e. dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 10. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook/Instagram oraz stanowią warunek wydania nagród w zakresie danych identyfikacyjnych i adresowych. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
 11. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród zwycięzcom, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, nie dłużej niż 5 lat, od końca roku kalendarzowego, w którym przeprowadzono Konkurs.
 12. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook/Instagram.
 13. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
 14. Dane osobowe Uczestników Organizator udostępnia lub może udostępnić przede wszystkim: firmie świadczącej usługi księgowe i podatkowe, podmiotom świadczącym usługi hostingowe, usługi pocztowe.
 15. Dane osobowe Uczestników nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych.
 16. W oparciu o dane osobowe Uczestników Organizator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, nie dokonuje również na ich automatycznego profilowania.

§ 9

PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności: a. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora; b. korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.
 2. Z chwilą przesłania pracy konkursowej Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, na czas nieoznaczony licencji na korzystanie z pracy (dalej Licencja) na następujących polach eksploatacji: a. pobranie, wprowadzenie do pamięci komputera, zapisanie i przechowywanie na wszystkich typach nośników, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, b. modyfikacja warstwy prezentacyjnej, łączenie pracy z elementami graficznymi, tekstowymi, a także tłumaczenie oraz twórcze przekształcenie, przerobienie, adaptowanie całości pracy lub jego fragmentów oraz rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszym Regulaminie, c. trwałe lub czasowe utrwalanie pracy i zwielokrotnianie pracy w szczególności techniką drukarską i reprograficzną w formie materiału prasowego, a także za pośrednictwem programów komputerowych, d. korzystanie z pracy poprzez m.in. publikowanie pracy w celach marketingowych, promocyjnych, sponsoringowych Organizatora i podmiotów, którym udzielono sublicencji, poprzez odtwarzanie w materiałach reklamowych, prasowych, radiowo-telewizyjnych, kampaniach reklamowych, newsletterach, informacjach prasowych Organizatora, a także publiczne udostępnianie pracy, jej modyfikacji i utworów zależnych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w aplikacjach internetowych, e. inne niż określone w pkt d) korzystanie z pracy w celach marketingowych i promocyjnych Organizatora i podmiotów, którym udzielono sublicencji, f. publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtworzenie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie pracy w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, w tym rozpowszechnienie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, g. prawo do udostępniania Pracy do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji; wraz z prawem do wykonywania praw zależnych na warunkach i w granicach wyżej podanych.

§ 10

REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagrody.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora
 5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.04.2024 roku i obowiązuje do dnia 30.04.2024 roku.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne właściwe przepisy prawa.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 4. Regulamin zostanie udostępniony na stronie internetowej www.kiano.pl.

Dlaczego Kiano?

Od samego początku naszą misją jest jakość. Chcemy, aby nasi odbiorcy nie tylko czerpali przyjemność z użytkowania produktów Kiano, lecz również zadbali o swoje zdrowie. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby nasza oferta spełniała potrzeby i oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Darmowa i ekspresowa wysyłka

Darmowy zwrot do 14 dni

Wsparcie na każdym etapie

Gwarancja 24 miesiące

Fachowa obsługa klienta

100% polska marka

Serwis

Serwis marki Kiano obsługuje firma RG Media

Telefon: +48 41 306 74 75

e-mail: serwis@rgmedia.pl

adres: Kazimierza Wielka, ul. Kolejowa 132

Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00

Gwarancja

Okres gwarancyjny dla użytkowników indywidualnych wynosi 24 miesiące, dla firm – 12 miesięcy. Informacje na temat zasad gwarancji znajdują się w karcie produktu Twojego urządzenia. Szczegóły dotyczące reklamacji uzyskasz pod numerem infolinii: +48 12 612 67 71 lub adresem e-mail: sklep@7way.pl. Biuro Obsługi Klienta czynne jest od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-16:00.

Dostawa

Zamówienia realizujemy w ciągu 24h od dnia zakupu. Czas dostawy wynosi do 2 dni roboczych. W przypadku przedsprzedaży produktów, czas wysyłki może się wydłużyć. Dostawa na terenie Polski jest bezpłatna. Koszty przesyłki zagranicznej ustalane są indywidualnie.

Regulamin konkursu KIANO WATCH FIT NA WIOSNĘ