Co to jest FAQ? – Frequently Asked Questions czyli najczęściej zadawane pytania, zebrane w zbiór mają na celu pomóc użytkownikowi rozwiązać problem, bez angażowania do tego jakich kolwiek osob.

Lista tematów

Reklamacja, kiedy zgłaszać?

Rodzaje reklamacji

Jak reklamować odpłatnie?

Chcę zwrotu gotówki, lub nowego sprzętu – co robić?

Pomoc techniczna dla Core 10.1 Dual 3G

Wszelkie informacje na temat Aero 2

Czy Core 10.1 Dual 3G ma gorilla glass?

Nie działa mi flash, co robić?

Jaki jest czas pracy przy użyciu baterii?

Tablet nie zapisuje APN – dlaczego?

Pomoc techniczna dla Pro 10 Dual

Jak wykonać hard reset

Gniazdo USB nie działa

Mój modem 3G nie działa – dlaczego?

Mój modem nie obsługuje urządzenia – co zrobić?

Jak podpiąć i uruchomić modem 3g?

HDMI nie działa – dlaczego?

Obraz kamery nie przedstawia mojej osoby.

Jak kopiować pliki z pendrive na tablet

Ładowanie tabletu przez USB.

Tablet się zawiesił co zrobić?

Pod ekranem znajdują się bąble powietrza – co robic?

Pomoc techniczna dla Blade Core II DVBT/GPS

Tablet nie wyszukuje kanałów DVBT

Efekt wody przy dotknięciu.

Nie działa mi Sklep Play – dlaczego?

Czy potrzebuje internetu do działania GPS?

Nie mogę połączyć się z wifi – dlaczego?

 

Reklamacja

Reklamacja, kiedy zgłaszać?

- Klient ma możliwość zgłoszenia reklamacyjnego za pomocą formularza znajdującego się na www.kiano.pl w przypadku gdy usterka urządzenia wynika z jego wad konstrukcyjnych lub braku poprawnego działania zainstalowanego podzespołu.

Rodzaje reklamacji :

Reklamacja gwarancyjna. – Naprawy gwarancyjne obejmują swoim zasięgiem wszystkie podzespoły urządzenia, jeśli nie posiadają ingerencji klienta w sprzęt, lub oprogramowanie ze źródeł innych niż developer.

Reklamacja odpłatna. – Odpłatna naprawa występuje w przypadku gdy uszkodzenie urządzenia wynika z bezpośredniego wpływu klienta na sprzęt tj. rozbicie ekranu dotykowego, rozbicie wyświetlacza lcd, zadrapania, rysy.

Jak reklamować odpłatnie?

- Aby dokonać zgłoszenia odpłatnej naprawy sprzętu należy wysłać sprzęt na adres znajdujący się na odwrocie karty gwarancyjnej tj.

Kazimierza Wielka 28-500
ul Głowackiego 1
RG Media

- W opakowaniu tekturowym powinien znaleźć się uszkodzony tablet, zasilacz sieciowy, okablowanie, oraz informacja na temat uszkodzenia i adres zwotny na który sprzęt ma zostać odesłany.

- Zabezpieczenie paczki, powinno chronić sprzęt przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi w transporcie. Opakowanie powinno być szczelnie owinięte folią bombelkową i oklejone folią.

- Płatności pokrywane są przy odbiorze urządzenia od kuriera, w momencie dostarczenia na wskazany adres. Do kosztów naprawy doliczany jest koszt transportu w kwocie 15zł.

- Czas oczekiwania, wynosi do 14 dni roboczych * od momentu dostarczenia sprzętu do serwisu
(*dni robocze liczone od pn-pt bez uwzględnienia sobót, niedziel oraz świąt)

Chcę zwrotu pieniędzy lub nowego tabletu – co robić?

Należy zapoznać się postanowieniami oraz warukami serwisowymi zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej Poniżej zostałą wyszczególniona ich treść.

1. Barel Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kalwaryjskiej 69, gwarantuje sprawne działanie wskazanego w gwarancji urządzenia, zwanego dalej „Produktem”. Produkt przeznaczony jest do tzw. użytku domowego.

2. Gwarancja jest udzielana na okres 24 miesięcy, pod warunkiem użytkowania Produktu zgodnie z warunkami techniczno eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi oraz przyjętymi standardami. Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

3. Prawa i obowiązki Gwaranta i Nabywcy reguluje treść postanowień ujętych w niniejszej gwarancji, z którymi nabywca powinien się zapoznać przed zakupem (podstawą do rozstrzygnięcia ewentualnych rozbieżności jest prawo obowiązujące w Polsce). Zakup sprzętu równoznaczny jest z akceptację warunków niniejszej gwarancji.

4. Datą, od której obowiązuje gwarancja, jest data wystawienia dokumentu zapisana w Karcie Gwarancyjnej i dokumencie sprzedaży. Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usunięte bezpłatnie przez serwis F.H.U. RG Media (zwany dalej Serwis) lub inny wskazany przez Gwaranta.

5. Dokumentem potwierdzającym zawarcie powyższej umowy i tym samym uprawniającym do dochodzenia swoich praw jest Karta Gwarancyjna wraz z uzupełnionymi danymi dotyczącymi daty sprzedaży, modelu,numeru seryjnego, danych sprzedawcy i kupującego opatrzona pieczęcią i podpisem sprzedawcy wraz z dokumentem potwierdzającym zakup (paragon fiskalny, faktura VAT). Jakiekolwiek zmiany, zamazania lub wytarcia w karcie gwarancyjnej powodują jej unieważnienie.

6. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt (np.:zainstalowanie sprzętu, instalacja oprogramowania, konfiguracja urządzenia, konserwacja)

7. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia ani uszkodzeń spowodowanych przez nieprawidłowe użytkowanie lub zaniedbania oraz uszkodzeń mechanicznych. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody przypadkowe, wtórne lub celowe spowodowane w jakikolwiek sposób niezgodny z warunkami określonymi w gwarancji lub w inny sposób. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie podzespołów nie zainstalowanych fabrycznie w urządzeniu.

8. Gwarancja będzie respektowana jedynie w przypadku dołączenia do reklamowanego urządzenia Karty Gwarancyjnej, opisu uszkodzenia oraz dowodu zakupu zawierającego datę sprzedaży.

9. Gwarancja nie obejmuje akcesoriów (materiałów eksploatacyjnych) takich jak słuchawki, piloty, uchwyty, pokrowce, kable USB, AV, ładowarki, zasilacze wraz z kablami zasilającymi, CD ze sterownikami i oprogramowaniem, baterie oraz akumulatorki czy inne, które są dodatkowo dołączone do urządzenia. Elementy te określone jako akcesoria (materiały eksploatacyjne), ze względu na swój charakter posiadają okres żywotności eksploatacyjnej.

10. Wymienne baterie litowo-jonowe lub litowo-polimerowe objęte są gwarancją przez okres 6 pierwszych miesięcy.

11. Gwarant zapewnia bezpłatne części zamienne oraz robociznę, zgodnie z warunkami podanymi w niniejszej gwarancji, w okresie gwarancji, o którym mowa na stronie drugiej Karty Gwarancyjnej, licząc od daty zakupu Produktu. Niniejsza gwarancja obejmuje usterki sprzętu spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi i nie stosuje się do materiałów eksploatacyjnych lub innego wyposażenia dodatkowego.

12. Dokonywania wszelakich napraw we własnym zakresie lub nieautoryzowanym serwisie przez osoby nieupoważnione będzie podstawą do unieważnienia gwarancji.

13. Uszkodzony sprzęt Klient (Reklamujący) dostarcza: – Bezpośrednio do Firmy F.H.U. RG MEDIA na własny koszt. Gwarant dostarcza do Klienta naprawiony Produkt na własny koszt.

14. Ewentualne wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione i zgłoszone w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych, lecz w uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej niż do 30 dni kalendarzowych, od daty dostarczenia sprzętu do Serwisu.

15. Klientowi (Reklamującemu) przysługuje prawo do wymiany sprzętu na inny, posiadający te same lub zbliżone parametry techniczne i eksploatacyjne w przypadku: – Jeżeli w okresie gwarancji Serwis dokona 3 napraw, a sprzęt nadal będzie wykazywał wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem – Jeżeli Serwis uzna, że usunięcie wady nie jest możliwe lub nie jest możliwe w terminie określonym w pkt. 14, bądź też spowoduje nadmierne koszty po stronie Serwisu

16. Serwis ma prawo przedłużyć okres naprawy czy też wymiany, jeżeli wymagane naprawy nie mogą być wykonane z powodu restrykcji importowych/eksportowych na urządzenia i części zamienne lub innych przepisów prawnych, nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających wykonanie naprawy,czy też negatywne skutki zaistnienia siły wyższej.

17. W przypadku, gdy nie ma możliwości wymiany sprzętu na inny, Barel Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do decyzji o zwrocie należności zgodnie i na podstawie ceny z faktury zakupowej.

18. W szczególnych przypadkach przyjęcia do serwisu (np. zgłoszenie warunkowe) sprzętu, który nie spełnia warunków określonych w pkt. 1-12, Serwis nie musi się wywiązywać z terminu określonego w pkt.14 oraz z możliwości realizacji reklamacji określonych w pkt. 15 i 16.
19. Barel Poland Sp. z o.o. jak i Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, czy uszkodzenia innych produktów w wyniku awarii sprzętu.

20. Gwarancją nie są objęte: – Uszkodzenia mechaniczne, elektryczne, chemiczne i termiczne lub celowe uszkodzenia sprzętu i wywoływane nimi wady – Uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, nadużywaniem produktu lub wykorzystywaniem go do użytku profesjonalnego, niedbałością użytkownika, niewłaściwym przechowywaniem czy konserwacją sprzętu, a także stosowanie sprzętu niezgodnie z przepisami bezpieczeństwa i niezgodnie z jego przeznaczeniem – Uszkodzenia sprzętu, który nie został dostarczony do Serwisu w oryginalnym i bezpiecznym opakowaniu (karton wraz z formami styropianowymi, czy pudełka zabezpieczone gąbką czy styropianem, itp.) z oznaczeniem „OSTROŻNIE KRUCHE”. „OSTROŻNIE SZKŁO” – Uszkodzenia sprzętu, którego Kartę Gwarancyjną, numery seryjne lub plomby w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano lub zatarto – Uszkodzenia sprzętu, do którego Klient zgubił Kartę Gwarancyjną (jest ona jedynym dokumentem umożliwiającym reklamowanie sprzętu) – Problemy związane ze współpracą nabytego sprzętu z urządzeniami i oprogramowaniem innych producentów i dostawców – Produkty uszkodzone w wyniku pożaru, powodzi, uderzenia pioruna (także pośredniego), czy też innych klęsk żywiołowych, wojny czy niepokojów społecznych, nieprzewidzianych wypadków, zalania cieczą, przepięć w sieci elektrycznej, podłączenia do sieci elektrycznej w sposób niezgodny z instrukcją obsługi – Produkty reklamowane jako DOA (niesprawne w momencie dostawy) dostarczone do Serwisu bez oryginalnego opakowania i zawartości zgodnej ze specyfikacją – Produkty, w których osoby inne niż Serwis F.H.U. RG MEDIA lub inny upoważniony przez Gwaranta, dokonały przeróbek, zmian,dostrojeń lub napraw naruszając plombę gwarancyjną lub w jakikolwiek inny sposób – Zastrzeżeń co do jakości odbioru sygnału radiowego – zależy to od czynników niezależnych od Gwaranta (siła sygnału, interferencje, itd.) Gwarancji nie podlegają następujące cechy wyświetlaczy LCD/TFT/CSTN/OLED – w wyświetlaczach mniejszych niż 4,5” dopuszczalne jest wystąpienie do 3 błędnych pikseli (białe, czarne lub tzw. sub-piksele)

21. Numer seryjny reklamowanego sprzętu musi odpowiadać numerowi seryjnemu podanemu w Karcie Gwarancyjnej.

22. Każdy reklamowany sprzęt serwis sprawdza pod względem poprawności działania. W przypadku, gdy sprzęt okaże się sprawny,uszkodzony z winy użytkownika lub nie spełnia podanych wcześniej warunków, Serwis obciąży Klienta (Reklamującego) kosztami transportu wg cennika Serwisu, dostępnego na stronie producenta lub też pod numerem telefonu podanym na końcu Karty Gwarancyjnej. W przypadku niesprawności sprzętu wynikającej z oczywistego uszkodzenia, za które Producent odpowiedzialności nie ponosi, o której Klient (Reklamujący), także bez posiadania szczególnej wiedzy specjalistycznej wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć, Serwis może również obciążyć Klienta kosztami związanymi sprzętu (testowania).

23. Wadliwy sprzęt lub części, które wymieniono, stają się własnością Serwisu.

24. Brak odbioru produktu po upływie 4 tygodni od terminu naprawy określonego w pkt. 9, będzie traktowane jako bezpłatne zrzeczenie się towaru na rzecz Serwisu. Serwis może przekazać sprzęt na cele charytatywne lub potrzeby Serwisu.

25. W przypadku podejrzenia naruszenia przesyłki lub uszkodzenia przesyłanego sprzętu w czasie transportu, prosimy o stosowanie następującej procedury: – Po otrzymaniu przesyłki należy każdorazowo sprawdzić stan opakowania w obecności kuriera (przesyłka powinna być zapieczętowana taśmą lub/i pieczęcią Serwisu, jeżeli tak nie jest lub jest w jakikolwiek sposób naruszona, oznacza to, że przesyłka była otwierana przez osoby nieuprawnione). – Każdorazowo należy rozpakować i sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości wspólnie sporządzić stosowny protokół.

26. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa Klienta (Reklamującego) do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z awarią produktu.

27. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Informacje ogólne

Jak wpisywać polskie znaki na zewnętrznej klawiaturze do tabletu

W linku poniżej znajduje się instrukcja opisująca krok po kroku wpisywanie polskich znaków za pomocą klawiatury do tabletu.
KLIK

PIERWSZE URUCHOMIENIE

- Czy muszę formatować baterię? Jeśli tak – to przez jaki czas ładować?
Przy pierwszym uruchomieniu należy podłączyć ładowarkę na 12 godzin. Później wystarczy ładować tablet do pełnego naładowania zgodnie z informacjami na ekranie.

INTERNET 3G / WI-FI

- Zewnętrzny modem 3G T-Mobile nie działa z moim tabletem.
Karty SIM sieci T-Mobile nie posiadają wsparcia dla urządzeń z systemem Android.

- Zewnętrzny modem 3G Huawei E3131 nie działa z moim tabletem.
Najnowsze modemy Huawei E3131 nie posiadają wsparcia dla urządzeń z systemem Android.

- Po odłączeniu ładowarki urządzenie wyłącza się.
Jeśli to pierwsze ładowanie poczekaj, aż tablet naładuje się do pełna. Moze to trwać nawet kilka godzin. Postępuj zgodnie z informacjami podawanymi na ekranie.

- Nie wykrywa sieci Wi-Fi.
Upewnij się, że Wi-Fi jest włączone w tablecie. Następnie sprawdź, czy w Twojej okolicy takie sieci są dostępne. Jeśli tablet wykryje sieć, połącz się z nią i podaj hasło.

- Wpisałem hasło sieci Wi-Fi, lecz nie ma połaczenia.
Sprawdz czy wpisane hasło jest prawidłowe. Jesli tak – sprawdź ustawienia sieci Wi-Fi w routerze. Być może konieczne będzie dodanie kolejnego urządzenia korzystającego z Twojej sieci.

- Nie odtwarza niektórych typów filmów.
Spróbuj zainstalować odtwarzacz filmów dostępny na Android Markecie. Wpisz w wyszukiwarce „movie player”.

- Nie wykrywa karty SD.
Aby karta SD działała prawidłowo powinna być sformatowana w FAT32.

- Czy przez wejście HDMI mogę odtwarzać filmy na telewizorze?
Tak. Aby oglądać obraz z tabletu na telewizorze podłącz kabel HDMI do tabletu i telelewizora oraz ustaw odpowiedni kanał w telewizorze.

- Moje urządzenie robi się ciepłe podczas ładowania.
Z uwagi na to, że niektóre obudowy są wykonane z aluminium efekt ciepłego urządzenia nie zwiastuje niczego niepokojącego.

AKTUALIZACJE SOFTU

- Czy mogę zaktualizować oprogramowanie „domowymi sposobami”?
Tak. Większość urządzeń można aktualizować z karty pamięci. Oprogramownie można pobrać z naszej strony.

CZĘŚCI ZAMIENNE

- W moim tablecie uszkodził się wyświetlacz, czy mozna dokupić nowy?
Serwis Kiano dysponuje wszystkimi częściami zamiennymi. Przy wymianie ekranu polecamy wcześniejszy kontakt z serwisem. Serwis ustali koszt oraz termin naprawy.

- Jeśli w przyszłości zużyje się bateria czy będzie możliwość wymiany na nową?
Tak  Serwis Kiano dysponuje wszystkimi częściami zamiennymi. Wymiana baterii wymaga ingerencji we wnętrze urządzenia. Sugerujemy kontakt z serwisem.

- Mam uszkodzoną obudowę. Czy mozna dokupić nową?
Tak. Tylna część obudowy jest dostępna. W niektórych urządzeniach część przednia jest zintegrowana z ekranem dotykowym. O szczegóły zapytaj Serwis Kiano

POPULARNE APLIKACJE:

- Czy tablety Kiano mają dostęp do Google Play?
Tak, każde urządzenie ma dostęp do Google Play.

- Czy działają rozmowy wideo w SKYPE?
Tak. Tablety Kiano w pełni współpracują ze SKYPE.

- Czy tablety Kiano obsługują flash?
Tak, każde urządzenie obgługuje flash w wersji 10.1 / 11

Pomoc techniczna dla modeli

Aero 2
Wszelkie informacje na temat Aero 2 znajdują się na stronie  www.aero2.pl

Czy mój tablet obsługuje aero 2?
- Tak tablet Core 10.1 Dual 3G w pełni obsługuje sieć aero2 i umożliwia darmowe korzystanie z sieci internet.

Jak skonfigurować aero 2?

- Aby móc korzystać z aero2 należy posiadać kartę sim umożliwiającą dostęp.
- Wprowadzić poprawnie ustawienia APN

W przypadku gdy podane ustawienia nie przynoszą oczekiwanego rezultatu, możliwą przyczyną jest brak konfiguracji MCC oraz MNC, należy podać odpowiednie wartości kolejno dla MCC: 260 MNC: 17, oraz kliknąć „cofnij” w menu w celu zapisania ustawień.

APN:    darmowy
UŻYTKOWNIK:    pozostawić puste
HASŁO:    pozostawić puste
Ustawienia sieci:    wszystkie parametry ustawić na automatycznie pobierane z serwera (adres IP, serwery DNS)

Mam poprawną konfigurację APN a AERO2 nadal nie działa – dlaczego?
- Być może urządzenie nie znajduje się w zasięgu nadajników sieci aero 2, mapa zasięgowa dostępna jest pod linkiem poniżej
Mapa zasięgowa

Czy Core 10.1 Dual 3G ma gorila glass?
- Tablet Core 10.1 Dual 3G nie posiada gorila glass, jednak jest wyposażony w utwardzaną powłokę szklaną, o zwiększonej tolerancji na ścieranie.

Nie działa Flash – co robić?
- W przypadku nie działąjącego flash playera, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.

1.Odinstaluj starego Flash Playera
2.Jeżeli nie masz żadnego programu typu File Manager zainstaluj Astro File Manager ze sklepu Google Play
3.Sciągnąć Flash Player ze strony >klik<
4. Sciągnać ICS ze strony >klik<
5. Zainstalować je przez Astro File Manager
6. W menu przeglądarki w opcjach zaawansowanych włączyć obsługę wtyczek.
7. Gdyby nadal nie działał trzeba zainstalować
Flash Player Archives FP 11.5.502.149 lub nowsze
Rozpakować przez Astro File Manager.

Jaki jest czas pracy przy użyciu baterii?
- Średni czas pracy przy zasilaniu bateryjnym wynosi 5,5h przy dużym obciążeniu sprzętowym, zaś przy normalnym korzystaniu z urządzenia, czas pracy przy zasilaniu bateryjnym wynosi 7,5 – 8h.

Tablet nie zapisuje APN – dlaczego?
-Jest to spowodowane autoryzacją pin nakładaną na karty sim, aby usunąć ten problem, należy wyłączyć autoryzacje karty, uruchamiając ją np. w Telefonie, I zazaczając opcje “wyłącz autoryzację pin”

Jak wykonać hard reset
- Instrukcja wykonania hard resetu urządzenia, wymazującego ustawienia i przywracającego do stanu fabrycznego.

1. Tablet musi być wyłączony.
2. Przyciskamy volume+/- oraz przycisk power (jednocześnie).
3.Gdy tablet się wzbudzi trzymamy przycisk power i wolume+/-.
4.Pojawia się ekran z logo androida.
5.Naciskamy wolume+/- i przycisk power na chwilę aż wyświetli się menu serwisowe.
6.Sterujemy +/- (góra i dół).
7.Wybieramy ” Wipe to factory reset” i akceptujemy przyciskiem power.
8.Wybieramy „Rebot System” i akceptujemy przyciskiem power.

Gniazdo USB nie działa
- W przypadku braku reakcji gniazda USB na urządzenia peryferyjne należy upewnić się czy urządzenie zostało wpięte do gniazda oznaczonego jako “host” – gniazdo to służy do obsługi urządzeń takich jak, pendrive, klawiatura, etc. Gniazdo oznaczone jako USB służy do komunikacji z komputerem w celu aktualizacji oprogramowania oraz archiwizacji danych.

Mój modem 3G nie działa – dlaczego?
- Pierwszym krokiem który powinniśmy podjąć jest sprawdzenie modelu modemu podłączanego do urządzenia. Modelami w pełni współpracującymi z systemem adroid oraz Kiano Pro 10 Dual jest – huawei e156 oraz huawei e173 (po modyfikacji w programie top netinfo).

Mój modem nie obsługuje urządzenia – co zrobić?
- Jeśli Twój modem to huawei e156 lub huawei e173, a urządzenie nie wykrywa go lub modem nie jest aktywny, należy upewnić się czy modem jest w 100% sprawny, można to zrobić podpinając go do innego urządzenia np. Komputera. Jeśli modem jest sprawny a urządzenie nie wykrywa go, problem leży po stronie oprogramowania lub uszkodzonego portu do którego podpinamy modem. Usterkę należy zgłosić poprzez formularz zgłoszeniowy >tutaj< .

Jak podpiąć i uruchomić modem 3g?
- Aby uruchomić modem 3g należy podłączyć go do portu oznaczonego jako „host“ (wyłączonego urządzenia) z załadowaną kartą sim sieci takich jak orange, play, plus z wyjątkiem sieci t-mobile która nie wspiera urządzeń pracujących w systemie android. Po podłaczeniu modemu wraz z kartą do tabletu, dioda w modemie powinna zacząć świecic, następnie z menu głownego wybieramy „ustawienia“ -> więcej-> Sieci komórkowe->“włącz przesył danych“ oraz „dane w roamingu“ muszą być zaznaczone. Modem powinien wykryc APN oraz zacząc odbierać sygnał, jeśli połaczenie nie będzie możliwe proszę o sprawdzenie wybranego APN wybierając kolejno z menu głownego „ustawienia“ -> więcej-> Sieci komórkowe-> punkty dostępowe. Następnie należy odnaleźć APN odpowiedni dla sieci karty sim z której aktualnie korzystamy i wybrać go poprzez dotknięcie. Ostatnim krokiem jest sprawdzenie połączenia internetowego przez połącznie się z dowolną witryną www.

HDMI nie działa – dlaczego?
- Problem z nie działającą przejściówką powodowany jest zbyt krótkim złaczem, lub jego uszkodzeniem. W pełni działającym połączeniu, telewizor lub inne źródło wyświetlanego obrazu automatycznie wykrywa tablet i przekazuje obraz z tabletu. Jeśli zaś obraz nie jest przekazywany lub urządzenie nie może wykryć tabletu, prawdopobobnie kabel łączący(przejściówka) tablet z urządzeniem wyświetlającym jest uszkodzony, lub złacze jest zbyt płytkie tj. za krótkie, w tym przypadku sugerujemy zakup innego kabla hdmi lub odcięcie 2-3 mm ogumowania wokół złącza w celu odkrycia jego zasłoniętej części.

Obraz kamery nie przedstawia mojej osoby.
- Obraz kamery nie przedstawia mojej osoby. W przypadku gdy obraz kamery przedstawa obraz przesunięty, jest to prawidłowa reakcja kamery, która umiejscowiona jest w prawym górnym rogu urządzenia, aby obraz był prezentowany zgodnie z oczekiwaniami, należy dostosować pozycję tabletu do położenia obrazu który chcemy wyświetlić.

Jak kopiować pliki z pendrive na tablet
- Aby kopiować pliki z pendrive do pamięci tabletu należy podpiąć przejściówkę z podpiętym pendrive do portu oznaczonego jako „host“ z prawej strony urządzenia. Następnie z menu głownego wybieramy aplikację Explorer, dalej kolejno -> USB . Na ekranie pojawia się dostępna zawartość pamięci pendrive który został podpięty, aby skopiować dany plik, do pamięci tabletu należy przytrzymać palec ok. 2s na pliku który chcemy skopiować, lub przenieść, z menu które się właśnie wyświetliło, wybieramy odpowiednio dla kopiowania, „copy“. Kolejnym krokiem jest przejście do „home“ w lewym górnym rogu aplikacji, dalej -> Internal Memory, po czym zobaczymy zawartość pamięci tabletu. Wybieramy interesującą nas lokalizacje, klikamy w nią, w celu przejścia. Następnie klikamy w „Editor“-> „paste“(wklej).

Ładowanie tabletu przez USB.
- W przypadku USB ładowanie nie jest możliwe, tym samym nie zalecane. Ponieważ port USB służy do transmisji danych i komunikacji z urządzeniami peryferyjnymi. Przy podłączeniu do portu USB urządzenie otrzymuje napięcie odtrzymujące je w stanie działania.

Tablet się zawiesił co zrobić?
- W momencie zawieszenia się urządzenie i braku reakcji zalecanym działaniem jest kilkukrotne zresetowanie tabletu przyciskiem reset umieszczonym na tylnej obudowie urzadzenia w odległości do 2ch cm od przycisku power. W efekcie czego urządzenie podświetli wyświetlacz LCD i uruchomi się , w przeciwnym przypadku tj. braku podświetlenia się wyświetlacza LCD, urządzenie należy spakować, wypełnić formularz reklamacyjny i oczekiwać na kuriera, wymagana jest ingerencja technika.

Pod ekranem znajdują się bąble powietrza – co robić?
- Ekran urządzenia przylega do panelu dotykowego co eliminuje powstawanie bąbli powietrza pod jego powierzchnią. Złudzenie bąbla powoduje folia protektora nakładana podwójnie w celu ochrony panelu przedniego. Należy usunąć protektor, co powinno rozwiązać problem „bąbli powietrza“. Protektor naklejany jest z dużą precyzją, w nietórych przypadkach jest wręcz niezauważalny.

Tablet nie wyszukuje kanałów DVBT
- Brak wyszukiwania kanałów DVBT spowodowany słabym zasięgu DVBT lub jego całkowitym brakiem.

Efekt wody przy dotknięciu.
- Efekt ten kojarzy nam się z uszkodzeniem wyświetlacza, jednak jest to naturalna zależność pomiędzy ekranem ciekłokrystalicznym a naciskiem wprowadzanym na ekran. Oddziaływanie nacisku na tył ekranu powoduje powstawanie swojego rodzaju „wave” jest to falowanie obrazu uciskanego przy dotknięciu. W modelu Core II DVBT/GPS jest to zjawisko seryjne, występujące w każdym modelu.

Nie działa mi Sklep Play dlaczego?
- Okresowy brak łączności ze Sklepem Play wynikało z aktualizacji nałożonych przez Google i czasowym brakiem autoryzacji połączenia, nakładka aktualizacyjna umożliwiająca działanie Sklepu Play wraz z instrukcją postępowania zamieszczona jest poniżej.

1.Pobieramy paczkę uaktualniającą do Kiano Blade Core II, która znajduję się TUTAJ!
2.Kopiujemy pobrany plik (nie rozpakowywujemy) na kartę pamięci(sd).
3.Wkładamy kartę pamięci(sd) do tabletu i przenosimy plik do pamięci tabletu(nand) do dowolnej lokalizacji np APK.
4.Wchodzimy w Ustawienia, następnie Informacje o tablecie, dalej Uaktualnienia systemu.
Wybieramy Instaluj uaktualnienie systemu, wykona się ponowny rozruch tabletu, po wyświetleniu logo androida klikamy VOL -, oraz  „apply update from nand”, wyszukujemy plik w danym folderze do którego skopiowaliśmy go z karty pamięci(sd), np do APK, i wybieramy go przy pomocy przycisku Vol + .
6.Po zakończeniu instalacji wybieramy „Rebot system now“ .Po menu instalacyjnym poruszamy się VOL- , VOL + służy do uruchamiania wybranych plików tak jak przycisk „OK“

Czy potrzebuje internetu do działania GPS?
- Urządzenie posiada wbudowany nadajnik GPS, tym samym nie potrzebuje łącza internetowego aby móc komunikować się satelitarnie i informować o aktualnym położeniu. Czy tablet posiada wgrane mapy? – Urządzenie nie posiada wgranych systemowo map, aby móc korzystać z ich funkcjonalności należy zainstalować aplikacje mapy ze Sklepu Play. Aplikacje dotępne w Sklepie Play są w pełni kompatybilne z wersją androida obsługiwaną przez urządzenie.

Nie mogę połączyć się z wifi – dlaczego?
- W przypadku braku połączenia z siecią wifi, częstym problemem jest nie odpowiednia konfiguracja routera, metodą sprawdzoną jest korzystanie z połączenia otwartego czyli z sieci niezabezpieczonej .